Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9265 20ac
I wish
Reposted fromInnominate Innominate
0726 3390 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaPoranny Poranny
wielu młodych ludzi nie wie czego tak naprawdę chce, a jak się nie wie czego się chce, to się ma czego się nie chce.
— Chuck Palahniuk "Fight club"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viadusz dusz
3386 a222
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaoblivious oblivious
2543 aff5
Reposted fromamatore amatore viaPoranny Poranny
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber - "Najgorszy człowiek na świecie"
0717 eca1 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaoblivious oblivious
1452 3f71

❤️

Reposted fromsadnessdove sadnessdove viacats cats
3817 a5f0
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaPoranny Poranny
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viaRudeGirl RudeGirl
Był sobie chłopiec, którego pokochałam.
I przez kilka krótkich chwil – trwających tyle co oddech, co szept – pomyślałam, że może i on mnie kocha.
— B. C. Cherry
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaoblivious oblivious
7501 82aa 500
Reposted fromdeviate deviate viaRudeGirl RudeGirl
długo.
Reposted fromPoranny Poranny
Reposted fromgifz gifz viaPoranny Poranny
Może nie chodziło o sklejanie złamanych serc. Może chodziło o kochanie pokruszonych kawałków takimi, jakie one były.
— Brittainy C. Cherry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl