Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7007 13d8
Reposted fromonlypink onlypink viawishlist wishlist
8207 e926 500
5906 440a
Reposted frompesy pesy viawishlist wishlist
co takiego jest w tej szmacie? jest mnóstwo lasek takich jak ona. nawet ładnych, głupich, które lubią forsę, kutasa i lubią pisać wokół siebie kiepski melodramat. czym ona się od nich różni? ma trzecie oko na plecach? sra bursztynem? potrafi mówić od tyłu po hebrajsku?
— (niezastąpiony w każdym najcięższym momencie życia) kuba żulczyk
5969 f4be 500

Night Sky From My Cabin - Finnish, Lapland

Reposted fromLogHiMa LogHiMa viafourstrings fourstrings
2975 7ba2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
2739 2805 500
Reposted fromnorway-dream norway-dream
0139 35b2 500
Reposted fromnorway-dream norway-dream
Svalbard, Norway
6864 e778
Reposted fromproof proof viareign-over-nothing reign-over-nothing
0371 5df8 500
Reposted fromoutkapa outkapa viawisniowysad wisniowysad
Powoli nabierałem przekonania, że już nic mi się w życiu nie przydarzy.
— Orhan Pamuk - Muzeum Niewinności
1411 defa
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome
7976 22f3
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome
2137 388c 500
Reposted fromtwice twice viaohwowlovely ohwowlovely
6479 fc04
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viadiedrunk diedrunk
5861 880c 500
Reposted fromDoopamina Doopamina viaohwowlovely ohwowlovely
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl