Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaoblivious oblivious
3117 5033
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
9838 48da 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
5839 49c1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
8066 1335
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
7609 a15f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
6245 e07f
Reposted frompesy pesy viadusz dusz
1583 9f0d
4923 756c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
9972 be19 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaretaliate retaliate
7007 13d8
Reposted fromonlypink onlypink viawishlist wishlist
8207 e926 500
5906 440a
Reposted frompesy pesy viawishlist wishlist
co takiego jest w tej szmacie? jest mnóstwo lasek takich jak ona. nawet ładnych, głupich, które lubią forsę, kutasa i lubią pisać wokół siebie kiepski melodramat. czym ona się od nich różni? ma trzecie oko na plecach? sra bursztynem? potrafi mówić od tyłu po hebrajsku?
— (niezastąpiony w każdym najcięższym momencie życia) kuba żulczyk
5969 f4be 500

Night Sky From My Cabin - Finnish, Lapland

Reposted fromLogHiMa LogHiMa viafourstrings fourstrings
2975 7ba2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl