Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0740 f90f
Reposted fromartlover artlover viaPoranny Poranny
Najgorsze nie było to, że odczuwałem smutek.
Najgorsze było to, że naprawdę nic nie czułem.
— Piotr Bucki – Złap równowagę. Jak mądrze żyć z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym?
Reposted fromnyaako nyaako viaPoranny Poranny
6001 9d2c
Reposted fromrol rol viapoolun poolun
8949 cd34 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viapoolun poolun
3561 3240
Reposted fromNemours Nemours viapoolun poolun
5882 6284
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viapoolun poolun
3854 7b79
Reposted fromiammistake iammistake viapoolun poolun
9841 e1ff
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viapoolun poolun
Twoje milczenie skłania mnie do rozmaitych domysłów. Najweselszy z nich - to, że stało się z tobą coś złego. Najsmutniejszy - to, że o mnie zapomniałeś.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaPoranny Poranny
Będzie mi brakowało tego, że ciebie kocham.
Będzie mi brakowało samotnych oczekiwań na twoje przyjście.  Będzie mi brakowało radości naszych spotkań i bólu naszych rozstań.  A po pewnym czasie będzie mi brakowało tego, że już nie brakuje mi ciebie.
— Peter Alexander McWilliams – Jak przeżyć utratę miłości
Reposted fromno-maam no-maam viapoolun poolun
9688 e530
Reposted fromincentive incentive viapoolun poolun
8658 1dbc
Reposted fromdivi divi viaPoranny Poranny
5169 d802
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaflesz flesz
8060 0014
Reposted frommaim-me maim-me viaemanacjeslabosci emanacjeslabosci
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viapoolun poolun
6438 d645
Reposted fromLabRatOr28 LabRatOr28 viaesperer esperer
Ludzie odchodzą, ale to jak odeszli zostaje na zawsze.
— Rupi Kaur
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou vialaluna laluna
5447 0eaf
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaddrag ddrag
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl