Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5169 d802
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaflesz flesz
8060 0014
Reposted frommaim-me maim-me viaemanacjeslabosci emanacjeslabosci
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viapoolun poolun
6438 d645
Reposted fromLabRatOr28 LabRatOr28 viaesperer esperer
Ludzie odchodzą, ale to jak odeszli zostaje na zawsze.
— Rupi Kaur
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou vialaluna laluna
5447 0eaf
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaddrag ddrag
Reposted fromworst-case worst-case viajoannna joannna
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała:" Przyjedź do mnie, chcę być z tobą" zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea. Kobiety
Reposted frompanikea panikea viajoannna joannna
0814 34ae 500
Reposted frommadamebadass madamebadass viaunmadebeds unmadebeds
9831 adfc
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viaspokodama spokodama
3289 3784
Reposted fromDoopamina Doopamina via2708 2708
4131 37cc
Reposted frombrumous brumous viapoolun poolun
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapoolun poolun
1170 9a92

😔

Reposted fromkostuchna kostuchna viapoolun poolun
Chyba jesteśmy uzależnione od tego, aby ktoś przy nas był, bo go "potrzebujemy"... Chyba pokochamy mężczyznę najpiękniejszą miłością, gdy go nie będziemy potrzebować. To jest największa miłość - kochać kogoś dlatego, że go nie potrzeba kochać.
— o.Szostak sparafrazowany
Reposted fromdojenka dojenka viapoolun poolun
4408 068d
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viapoolun poolun
2177 12e6
Reposted frombrumous brumous viapoolun poolun
4945 6b66 500
Reposted fromfree22free22free free22free22free viapoolun poolun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl